อ.ดร.พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา เคมี
ติดต่อ : pongthep.jan@uru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
เคมี วัสดุศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
1.วิสาหกิจชุมชนผ้าลับแล 2.บริษัท ซี.เอช อาร์ทดีไซน์ จำกัด

อ.ดร.พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ