นายวัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
งานวิจัยด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค เช่น ฐานราก เสถียรภาพลาดดิน เสาเข็มดินซีเมนต์ Finite element

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายวัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ์