นางสาวมณีรัตน์ ภาจันทร์คู

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบวางผังเมือง/ชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวมณีรัตน์ ภาจันทร์คู