รองศาสตราจารย์นพพร ธนะชัยขัยธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสอนคณิตศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์นพพร ธนะชัยขัยธ์