นางสาวแสงจันทร์ เกษากิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวแสงจันทร์ เกษากิจ