ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติพร ตังควิเวชกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน คณิตศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติพร ตังควิเวชกุล