นางสาวปริเยศ สิทธิสรวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การผลิตสัตว์ปีก

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวปริเยศ สิทธิสรวง