นายศาสตรา ลาดปะละ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ชีววิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายศาสตรา ลาดปะละ