นางสาวรพีพรรณ จักร์สาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สังคมศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวรพีพรรณ จักร์สาน