ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.ความหลากหลายทางชีวภาพสาหร่ายน้ำจืด 2.นิเวศวิทยาน้ำจืด 3.การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร