อาจารย์ประธาน เรียงลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
โคเนื้อ พืชอาหารสัตว์ การวิจัยและพัฒนา วัตถุดิบชอาหารสัตว์เขตร้อน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ประธาน เรียงลาด