อาจารย์เอ็ม สายคำหน่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เว็บแอพ, วินโดว์แอพ, IOT

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์เอ็ม สายคำหน่อ