นายอัฐสัณห์ นครศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสอน,กิจกรรมลูกเสือ,งานวิชาการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายอัฐสัณห์  นครศรี