อาจารย์ดร.เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง ปฐพีวิศวกรรม ชลศาสตร์ ไฟฟ้าพลังงานน้ำ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ดร.เอนกพงศ์  ธรรมาธิวัฒน์