อาจารย์นเรศ ใหญ่วงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
LCA CFP T-VER Solar cell Biomass Biogas

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์นเรศ ใหญ่วงศ์