อาจารย์วราภรณ์ แก้วคอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Animal cell culture

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วราภรณ์ แก้วคอน