ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเนตรา สมกำลัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พฤติกรรมศาสตร์และพฤติกรรมสุขภาพ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเนตรา สมกำลัง