นายนภมินทร์ ศักดิ์สง่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายนภมินทร์ ศักดิ์สง่า