ดร.รุ่งทิวา คนการณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.รุ่งทิวา คนการณ์