ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วชิรา เครือคำอ้าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรและการสอน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วชิรา เครือคำอ้าย