อาจารย์นัฐพงษ์ เนินชัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ,หุ่นยนต์,การประยุกต์ใช้ระบบ Embedded

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์นัฐพงษ์ เนินชัด