ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ