อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ 2.ระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ 3.การออกแบบผลิตและการการควบคุม 4.การบริหารงานคุณภาพในองค์กร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล