นางสาวกรรณิการ์ เทพกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสร้างเสริมสุขภาพ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวกรรณิการ์ เทพกิจ