นางสาวอัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวอัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์