ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์