อาจารย์วรรณวิศา วัฒนสินธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วรรณวิศา วัฒนสินธุ์