ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี