นางสาวนวพร ชลารักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตร การสอน และโทคโนโลยีการเรียนรู้ (ประถมศึกษา)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวนวพร ชลารักษ์