นางสาวทิพรัตน์ ติฆะปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวทิพรัตน์ ติฆะปัญญา