นางสาวเกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารแผนงานวิจัยร่วมกับชุมชนและโรงเรียน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวเกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์