อาจารย์อุมาภรณ์ ยศเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การค้าระหว่างประเทศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อุมาภรณ์ ยศเจริญ