นายตฤณ หงษ์ใส

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการศึกษา (การศึกษาปฐมวัย)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวนวพร ชลารักษ์

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตร การสอน และโทคโนโลยีการเรียนรู้ (ประถมศึกษา)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม